Redaktionella policies

Ämne och fokus

Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.

Tidskriften vänder sig till advokater, domare, åklagare, kronofogdar och andra praktiskt verksamma jurister och ekonomer, liksom forskare med rättsvetenskaplig och ekonomisk inriktning, revisorer och andra som vill följa den pågående utvecklingen. Förhoppningen är också att uppmuntra framtidens jurister och ekonomer att intressera sig för insolvensrätt.

Tidskriftens ISSN, print: 2002-3014, online: 2002-6315.

 

 

Sektionspolicies

Expertgranskad Artikel

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms

Artikel

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms

Debatt

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Ej kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms

Aktuella Rättsfall

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Ej kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms

Bokrecension

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Ej kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms

Intervju

Kontrollerade Bidrag mottas Kontrollerade Indexeras Kontrollerade Granskas/Sakkunnigbedöms
 

Granskningsprocess

Peer-review granskning för Insolvensrättslig tidskrift syftar bl.a. till att upprätthålla hög vetenskaplig standard och objektivitet. Syftet är att tidskriften endast ska publicera kvalificerad vetenskaplig forskning inom de aktuella ämnesområdena. Samtliga vetenskapliga artiklar i Insolvensrättslig tidskrift granskas efter författarens begärangranskade av två medlemmar i redaktionsrådet.

Vid behov anlitas annan extern granskare. Vi tillämpar ett dubbelblint förfarande, vilket innebär att författaren är anonym för två av varandra oberoende granskare och vice versa. Experterna ger in skriftliga bedömningar av artikelns vetenskapliga kvalitet till redaktionen. Författaren får, fortfarande anonymiserat, del av experternas bedömning och eventuella förslag på förbättringar. Redaktionen fattar sedan – efter eventuell omarbetning – ett beslut om publicering ska ske. Vid denna slutliga bedömning läggs stor vikt vid de vetenskapliga bedömarnas utlåtanden. Om artikeln publiceras i InraTi kommer det att anges tydligt att den aktuella artikeln har genomgått peer review.

Redaktionen gör även en språkgranskning av accepterade manus. Detta förfarande med förhandsgranskning utgör en viktig funktion för att garantera vetenskaplig kvalitet i tidskriften. Debattartiklar, bokanmälningar och andra artiklar utan vetenskapliga ambitioner kommer alltså inte att expertgranskas.

 

Publiceringsfrekvens

Tidskriften ges ut med fyra nummer per år. Datumen då tidningen skickas från tryckeriet anges här.

Intresserad av att skriva? Manusdeadline för respektive nummer anges här.

 

'Försenad' Open Access

Innehållet i den här tidskriften kommer att tillgängligöras Open Access 6 månad(er) efter att numret har publicerats.

 

Tryck och distribution

Ansvarig för layout, tryck och distribution av Insolvensrättslig Tidskrift är Universitetstryckeriet vid Karlstads Universitet.

www.kau.se/universitetstryckeriet

 

 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo