Andra chans för krisande företag - En ny lag om företagsrekonstruktion

Marie Karlsson-Tuula, Annina H.persson, Ingrid Arnesdotter

Sammanfattning


Nyligen lämnade Rekonstruktionsutredningen sitt betänkande, Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekon- struktion (2021:12). Bakgrunden är att EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv ska implementeras i svensk rätt. Syftet med direk- tivet är bland annat att de nationella medlemsstaterna ska säkerställa att företag med ekonomiska problem har tillgång till effektiva förfa- randen för att rekonstruera sin verksamhet. En förebild har varit den amerikanska Bankruptcy Code, BC. Lagförslaget andas en stark vilja att effektivisera rekonstruktions- förfarandet, såväl genom ett mera träffsäkert urval av vilka närings- verksamheter som ska få genomgå en rekonstruktion som genom en mer omfattande arsenal av åtgärder för att näringsverksamheten efter genomgången rekonstruktion ska ”ha livskraft”. Domstolarna tilldelas en viktig roll för förverkligandet av dessa ambitioner, efter- som det är domstol som beslutar huruvida ett rekonstruktionsför- farande ska få inledas och huruvida den av gäldenären (eller rekon- struktören) framlagda rekonstruktionsplanen ska fastställas. I denna artikel presenterar vi förslaget helt kort samt reflekterar, också det i korthet, över domstolarnas möjligheter att på ett rättssäkert sätt uppfylla dessa åligganden.


Refbacks

 • Det finns inga refbacks för tillfället.
 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo