Personerna bakom tidskriften

Styrelse Föreningen Insolvensrättslig Tidskrift

 • Marie Karlsson-Tuula

  Karlsson-Tuula, Marie. Ansvarig utgivare, styrelse- samt redaktionsrådsledamot. Juris doktor, professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Forskare inom bl.a. insolvensrätt, central förmögenhetsrätt samt i ekonomisk brottslighet. Författare till ett flertal verk och artiklar på områdena. Initiativtagare till inrättande av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt för bildandet av Insolvensrättslig tidskrift, InaTi. Karlsson-Tuula ansvarar för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetar som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Har även arbetat som polischef under flera år samt varit extra åklagare. Innehar flera expert- och styrelseuppdrag och skriver fortlöpande rättsutlåtande såväl i civil- som straffrätt. Sedan februari månad 2017 ingår Marie i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi. Kontakt

 • Rolf Åbjörnsson

  Åbjörnsson Rolf. Redaktör, styrelseledamot. Har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt. Rolf har varit ordförande i Konkursförvaltarkollegiernas förening och han har varit styrelseledamot i flera bolag och dessutom varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna 1994–2002 och vice ordförande i lagutskottet. Kontakt

 • Annina H. Persson

  H. Persson, Annina. Ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Jur.dr. och professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet. Tidigare Marie Curie Fellow vid universitetet i Bremen, Tyskland. och gästprofessor vid Centrum för Bank och Finans, KTH, Stockholm. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt. Och är författare till ett flertal vetenskapliga verk inom området. Kontakt

 • Karl Gratzer

  Gratzer, Karl. Ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Disputerade 1996 på en prisbelönad avhandling om småföretag och entreprenörskap. Sedan 2006 professor med kompetens i företagsekonomi med inriktning på entreprenörskap och företagsutveckling samt sedan 2008 prof. i ekonomisk historia med inriktning på entreprenörskap. 2009–2014 forskningsledare och ansvarig för högre utbildning på institutionen för Företagsekonomi vid Södertörns högskola. Ledamot i entreprenörskapsforum, medlem i elektorsförsamlingen för FAS, sakkunnig för Riksbankens jubileumsfond. Samverkansuppdrag med flera statliga organisationer som NUTEK, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Vinnova och Bolagsverkets insynsråd. Kontakt

 • Jacob Callmander

  Callmander, Jakob. Styrelseledamot. Advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia KB. Chef för Fylgias obeståndsgrupp. Verksam på advokatbyrå sedan 2002 med huvudsaklig inriktning mot bolags-, kreditinsolvens- och processrätt. Arbetar brett inom kredit-och obeståndsrätt både inom konkursförvaltning och företagsrekonstruktion men även som borgenärsombud samt med omstruktureringar m.m.Kontakt

Redaktionsråd

 • Ingrid Arnesdotter

  Arnesdotter, Ingrid. Ledamot redaktionsråd. Civilekonom (HHG), jur.dr. i civilrätt (Ua) och professor i affärsrätt vid Linköpings universitet sedan 1998, numera som emerita. Intresseområdet innefattar i första hand de delar av affärsrätten inom vilka kunskaper i redovisning och finansiering är särskilt fruktbara, såsom företags kapitalförsörjning (såväl via eget som främmande kapital) och rekonstruktion av den verksamhet som bedrivs av företag på obestånd. Med avstamp i sakrättsliga spörsmål liksom frågor om betalning sedd som rättshandling, har ett andra forskningsintresse vuxit fram, nämligen frågeställningen hur juridikens egendomsbegrepp och penningbegrepp kan/bör tolkas/ändras, för att främja, eller åtminstone ej hindra, användningen av ny teknik och utvecklingen av nya affärsmodeller. Praktisk erfarenhet av finansierings- och obeståndsfrågor har vunnits genom anställning som chefsjurist vid Sparbanken Alfa (Gothiaenheten) och dess föregångare under olika benämningar och genom uppdrag som ledamot av styrelsen för Sparbanken i Mjölby, ledamot av styrelsen för Almi Företagspartner Östergötland AB, ledamot av styrelsen för Teknikbrostiftelsen i Linköping samt ledamot av Investment Committee för Inkap II (fond knuten till Innovationskapital AB, Göteborg). Kontakt

 • Jan Andersson

  Andersson, Jan. Ledamot redaktionsråd. Jur.dr, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Stockholms universitet sedan 2010. Tidigare professor vid bl.a. Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Universitetet i Bergen samt gästprofessor vid Queen Mary College i London. Ledamot i arbetsgruppen bakom European Model Company Act (EMCA) och medverkade en gång i tiden som extern expert vid arbetet med aktiebolagslagen. Huvudsakliga intresseområden är svensk och internationell bolagsrätt, men även aktiemarknadsrätt och lagstiftningsteknik samt rättsekonomi. Kontakt

 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

  Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow. Ledamot redaktionsråd. Cand.jur. (1995), dr.jur. (2002), professor i insolvensret m.v. på Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet) siden 2004. Forsker i bl.a. insolvensret, tingsret, finansieringsret og fogedret. Forfatter til en lang række bøger og artikler navnlig inden for disse emner. Formand for Konkursrådet (Danmark). Bestyrelsesmedlem Finansiel Stabilitet. Hovedredaktør for Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Medlem af International Insolvency Institute (I.I.I.) og indgår i den jury, der årligt uddeler The I.I.I.-Prize in International Insolvency Studies. Reviewer for Ugeskrift for Retsvæsen. Voldgiftsdommer. Har deltaget i et stort antal lovforberedende udvalg og arbejdsgrupper. Kontakt

 • Johan Bärlund

  Bärlund, Johan. Ledamot redaktionsråd. Jur.dr., ekon.mag., professor i nordisk rätt, docent i civil- och handelsrätt, ansvarig forskare vid Helsingfors universitet. Bärlunds huvudsakliga forskningsområden är konsumentskydd, avtalsrätt, marknadsrätt, skadeståndsrätt och personrätt från ett nordiskt perspektiv. Hans senaste forskningsartikel handlar om könsdiskriminerande marknadsföring i nordisk marknadsföringsrätt. Bärlunds huvudsakliga undervisningsområden är konsumenträtt, avtalsrätt, fastighetsrätt och skadeståndsrätt. Kontakt

 • Olof Dahnell

  Dahnell, Olof. Ledamot redaktionsråd. Verksjurist vid Kronofogdemyndighetens huvudkontor. Ansvarig för Kronofogdemyndighetens expertgrupp för indrivningsfrågor och har varit det allt sedan gruppen bildades 2005. Huvudsakliga rättsområden är utsökningsrätt, men arbetar också en del med rättsområdena offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter. Har arbetat en del med internationella uppdrag och deltar också i den internationella kronofogdeföreningens (UIHJ) arbete. Kontakt

 • Rolf Dotevall

  Dotevall, Rolf. Ledamot redaktionsråd. Jur.dr., professor i handelsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har publicerat flera böcker och artiklar på civilrättens område och haft olika akademiska uppdrag som sakkunnig, ledamot av betygsnämnd m.m. Han har bl.a. varit gästprofessor bl.a. vid Southern Methodist University, Dallas Texas 2007 och 2011 och är medlem av European Law Institute. Kontakt

 • Annina H. Persson

  H. Persson, Annina. Ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Kontakt

 • Karl Gratzer

  Gratzer, Karl. Ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Kontakt

 • Marie Karlsson-Tuula

  Karlsson-Tuula, Marie. Ansvarig utgivare, ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Kontakt

 • Eleonor Kristoffersson

  Kristoffersson, Eleonor. Ledamot redaktionsråd. Jur. dr., professor i skatterätt vid Örebro universitet och Högskolan i Gävle. Hon är projektledare för ett projekt om företrädaransvar för skatter och avgifter, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse. Hennes specialområden är skatteförfarande och mervärdesskatt. Kontakt

 • Tuula Linna

  Linna, Tuula. Ledamot redaktionsråd. Jur. dr. och professor i processrätt vid Helsingfors universitet, Finland. Tidigare jobbat 20 år som lagstiftningsråd i justitieministeriet. Medlem i CERIL-styrelsen. Innehar flera expert- och förtroendeuppdrag. Har också en omfattande litterär produktion inom processrätt. Kontakt

 • Mikael Mellqvist

  Mellqvist, Mikael. Ledamot redaktionsråd. Lagman i Gotlands tingsrätt. Mikael Mellqvist är Juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Mikael Mellqvist arbetade under flera år på Justitiedepartementet med lagstiftning inom det insolvensrättsliga området. Mikael Mellqvist har givit ut ett flertal läro- och handböcker i civilrätt, processrätt och insolvensrätt. Kontakt

 • Berte-Elen R Konow

  R Konow, Berte-Elen. Ledamot redaktionsråd. Professor dr. Juris fra Universitetet i Bergen (prodekan for forskning 2013-2017) Hennes forskning og forfatterskap favner store deler av formueretten som for eksempel kontraktsrett, internasjonal handelsrett, panterett, komparativ rett og internasjonal privatrett. Konow var med i arbeidsgruppen som forberedte DCFR IV B Lease of Goods, og hun var også medlem av editorial board of Restatement of Nordic Contract Law. Kontakt

 • Kim Sommer Jensen

  Sommer Jensen, Kim. Ledamot redaktionsråd. Cand.jur (1990), advokat (1993, bestalling deponeret), ph.d. (1999), konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (2007-2008), professor i insolvensret og civilproces på Aarhus Universitet siden 2008, medlem af Konkursrådet (Danmark), bestyrelsesmedlem Nordisk förening for procesrätt. Kontakt

 • Lars Wenne

  Wenne, Lars. Ledamot redaktionsråd. Har sedan 1983 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning inom affärs- och obeståndsjuridik. Kontakt

 • Rolf Åbjörnsson

  Åbjörnsson, Rolf. Redaktör, ledamot redaktionsråd, styrelseledamot. Kontakt

 • Anders Ørgaard

  Ørgaard, Anders. Ledamot redaktionsråd. Professor i formueret ved Aalborg Universitet, Juridisk Institut. Ørgaard har undervist i samtlige formueretlige fag på universitetsniveau og har publiceret artikler og bøger om emner i kontraktsret, erstatningsret, selskabsret, insolvensret, procesret, panteret, købsret og formueret i almindelighed. Særligt vedrørende insolvensret har Ørgaard i de seneste år publiceret Konkursret, 12, udg., 2018 og Konkursloven med kommentarer (sammen med advokat Lars Lindencrone Petersen), 14. udg., 2018. Ved siden af sit professorat arbejder han som advokat ved TVC Advokatfirma.Kontakt

 • Prenumeration

  Logga in till din prenumeration
 • Publikationens innehåll

  Bläddra
 • Information

 • Språk

 • Beställ nyhetsbrev

  Vårt nyhetsbrev är gratis för alla

  Våra sponsorer

  • DLA Piper
  • Fylgia
  • Advokat Rolf Åbjörnsson
  • Rosengrens advokatbyrå
  • Advokatbyrån Kaiding
  • Trägårdh Advokatbyrå logo