Personerna bakom

Personerna bakom tidskriften

Styrelse

Karlsson-Tuula,

Marie

Ansvarig utgivare, styrelse- samt redaktionsrådsledamot. Juris doktor, professor i civilrätt på avdelningen för mäklarekonomi och samhälle vid Högskolan Väst. Forskar bl.a. i central förmögenhetsrätt med särskild inriktning mot insolvensrätt och ekonomiska brott. Marie är initiativtagare till inrättande av Akademien för Insolvens- och fastighetsrätt samt ansvarig för bildandet av Insolvensrättslig tidskrift, InraTi. Marie har varit adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige och har arbetat som polischef och har varit extra åklagare. Innehar flera expert- och styrelseuppdrag och verkade som gästprofessor i rättsvetenskap vid Örebro universitet 2018 – 2021. Marie är sedan 2018 ordförande i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd.

H. Persson,

Annina

Redaktör, styrelseledamot. Jur.dr. och professor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Institutionen för fastigheter och byggande vid KTH. Tidigare Marie Curie Fellow vid universitetet i Bremen, Tyskland, och gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Forskar inom den centrala förmögenhetsrätten med särskild inriktning på krediträtt, fastighetsrätt, sakrätt och insolvensrätt. Har innehaft flera expert – och styrelseuppdrag samt är dessutom författare till ett flertal vetenskapliga verk inom området.

Callmander,

Jakob

Styrelseledamot. Advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia KB. Chef för Fylgias obeståndsgrupp. Verksam på advokatbyrå sedan 2002 med huvudsaklig inriktning mot bolags-, kreditinsolvens- och processrätt. Arbetar brett inom kredit-och obeståndsrätt både inom konkursförvaltning och företagsrekonstruktion men även som borgenärsombud samt med omstruktureringar m.m.

Redaktionsråd

Arnesdotter,

Ingrid

Ledamot redaktionsråd. Civilekonom (HHG), jur.dr. i civilrätt (Ua) och professor i affärsrätt vid Linköpings universitet sedan 1998, numera som emerita. Intresseområdet innefattar i första hand de delar av affärsrätten inom vilka kunskaper i redovisning och finansiering är särskilt fruktbara, såsom företags kapitalförsörjning (såväl via eget som främmande kapital) och rekonstruktion av den verksamhet som bedrivs av företag på obestånd. Med avstamp i sakrättsliga spörsmål liksom frågor om betalning sedd som rättshandling, har ett andra forskningsintresse vuxit fram, nämligen frågeställningen hur juridikens egendomsbegrepp och penningbegrepp kan/bör tolkas/ändras, för att främja, eller åtminstone ej hindra, användningen av ny teknik och utvecklingen av nya affärsmodeller. Praktisk erfarenhet av finansierings- och obeståndsfrågor har vunnits genom anställning som chefsjurist vid Sparbanken Alfa (Gothiaenheten) och dess föregångare under olika benämningar och genom uppdrag som ledamot av styrelsen för Sparbanken i Mjölby, ledamot av styrelsen för Almi Företagspartner Östergötland AB, ledamot av styrelsen för Teknikbrostiftelsen i Linköping samt ledamot av Investment Committee för Inkap II (fond knuten till Innovationskapital AB, Göteborg). 

Andersson,

Jan

Ledamot redaktionsråd. Jur.dr, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Stockholms universitet sedan 2010. Tidigare professor vid bl.a. Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Universitetet i Bergen samt gästprofessor vid Queen Mary College i London. Ledamot i arbetsgruppen bakom European Model Company Act (EMCA) och medverkade en gång i tiden som extern expert vid arbetet med aktiebolagslagen. Huvudsakliga intresseområden är svensk och internationell bolagsrätt, men även aktiemarknadsrätt och lagstiftningsteknik samt rättsekonomi. 

Bang-Pedersen,

Ulrik Rammeskow

Ledamot redaktionsråd. Cand.jur. (1995), dr.jur. (2002), professor i insolvensret m.v. på Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet) siden 2004. Forsker i bl.a. insolvensret, tingsret, finansieringsret og fogedret. Forfatter til en lang række bøger og artikler navnlig inden for disse emner. Formand for Konkursrådet (Danmark). Bestyrelsesmedlem Finansiel Stabilitet. Hovedredaktør for Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Medlem af International Insolvency Institute (I.I.I.) og indgår i den jury, der årligt uddeler The I.I.I.-Prize in International Insolvency Studies. Reviewer for Ugeskrift for Retsvæsen. Voldgiftsdommer. Har deltaget i et stort antal lovforberedende udvalg og arbejdsgrupper.

Bärlund,

Johan

Ledamot redaktionsråd. Jur.dr., ekon.mag., professor i nordisk rätt, docent i civil- och handelsrätt, ansvarig forskare vid Helsingfors universitet. Bärlunds huvudsakliga forskningsområden är konsumentskydd, avtalsrätt, marknadsrätt, skadeståndsrätt och personrätt från ett nordiskt perspektiv. Hans senaste forskningsartikel handlar om könsdiskriminerande marknadsföring i nordisk marknadsföringsrätt. Bärlunds huvudsakliga undervisningsområden är konsumenträtt, avtalsrätt, fastighetsrätt och skadeståndsrätt.

Dahnell,

Olof

Ledamot redaktionsråd. Verksjurist vid Kronofogdemyndighetens huvudkontor. Ansvarig för Kronofogdemyndighetens expertgrupp för indrivningsfrågor och har varit det allt sedan gruppen bildades 2005. Huvudsakliga rättsområden är utsökningsrätt, men arbetar också en del med rättsområdena offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter. Har arbetat en del med internationella uppdrag och deltar också i den internationella kronofogdeföreningens (UIHJ) arbete.

Dotevall,

Rolf

Ledamot redaktionsråd. Jur.dr., professor i handelsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har publicerat flera böcker och artiklar på civilrättens område och haft olika akademiska uppdrag som sakkunnig, ledamot av betygsnämnd m.m. Han har bl.a. varit gästprofessor bl.a. vid Southern Methodist University, Dallas Texas 2007 och 2011 och är medlem av European Law Institute.

Tuula,

Linna

Ledamot redaktionsråd. Jur. dr. och professor i processrätt vid Helsingfors universitet, Finland. Tidigare jobbat 20 år som lagstiftningsråd i justitieministeriet. Medlem i CERIL-styrelsen. Innehar flera expert- och förtroendeuppdrag. Har också en omfattande litterär produktion inom processrätt. 

Mellqvist,

Mikael

Ledamot redaktionsråd. Lagman i Gotlands tingsrätt. Mikael Mellqvist är Juris hedersdoktor vid Stockholms universitet. Mikael Mellqvist arbetade under flera år på Justitiedepartementet med lagstiftning inom det insolvensrättsliga området. Mikael Mellqvist har givit ut ett flertal läro- och handböcker i civilrätt, processrätt och insolvensrätt.

Sommer Jensen,

Kim

Ledamot redaktionsråd. Cand.jur (1990), advokat (1993, bestalling deponeret), ph.d. (1999), konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (2007-2008), professor i insolvensret og civilproces på Aarhus Universitet siden 2008, medlem af Konkursrådet (Danmark), bestyrelsesmedlem Nordisk förening for procesrätt. 

Wenne,

Lars

Ledamot redaktionsråd. Har sedan 1983 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning inom affärs- och obeståndsjuridik.

Ørgaard,

Anders

Ledamot redaktionsråd. Professor i formueret ved Aalborg Universitet, Juridisk Institut. Ørgaard har undervist i samtlige formueretlige fag på universitetsniveau og har publiceret artikler og bøger om emner i kontraktsret, erstatningsret, selskabsret, insolvensret, procesret, panteret, købsret og formueret i almindelighed. Særligt vedrørende insolvensret har Ørgaard i de seneste år publiceret Konkursret, 12, udg., 2018 og Konkursloven med kommentarer (sammen med advokat Lars Lindencrone Petersen), 14. udg., 2018. Ved siden af sit professorat arbejder han som advokat ved TVC Advokatfirma.

Hej!

Det verkar som att du använder ett nätverk på en institution med en giltig prenumeration. Registrera en användare så får du access till alla våra artiklar!